Bygg- och projektledning

planering.m exempel flerfamiljshus.m

Bygg- och projektledning

Ett byggnadsprojekt kan vara oerhört komplext. Som bygg– och projektledare gäller det att samordna alla nödvändiga resurser i form av arbetskraft, material, utrustning samt maskiner. Det gäller att ha kontroll på kostnaderna, kunna garantera ett givet pris, hålla en på förhand uppgjord tidplan och åstadkomma den kvalitet som uppdragsgivaren och samhället förväntar sig. Allt detta ska ske i enlighet med gällande lagar, förordningar och regler, inga olyckor ska ske på arbetsplatsen, tidplaner ska hållas oberoende av väder och andra oförutsedda händelser. Ätor, tilläggs- och ändringsarbeten kan ge upphov till diskussioner och tvister och måste kontrolleras och lösas.

Samtidigt är dagens byggverksamhet utsatt för en allt större press på snabbhet, kostnadseffektivitet, hög kvalitet samt ständigt ändrade lagar och regler. Det är en process som ständigt utsätts för förändringar där snabbheten att fatta kloka beslut är helt avgörande för framgång.

Bostadsrättsförening

Vi hjälper er med byggteknisk rådgivning, underhållsplaner, förfrågningsunderlag och upphandlingar, byggledning, ekonomisk uppföljning, byggkontroll, besiktning och kontrollansvar.

Plan- och byggkontroll

Vi genomför kontroller av utförande, kvalité, material och egenkontroller löpande under byggtiden och rapporterar till beställaren. Detta höjer kvalitén på slutprodukten och ger beställaren bra kontroll över byggprocessen.

Projekteringsledning

För att ditt husbygge ska gå från idé till verklighet behövs samordning mellan arkitekt, konstruktörer och olika installationsprojektörer. Vi hjälper till med upphandling och kontraktsskrivning och ser till att handlingarna blir professionellt utförda enligt kundens önskemål.

Förfrågningsunderlag och upphandling

När åtgärden är bestämd eller bygglovshandlingarna/konstruktionsritningarna är färdiga så ska byggentreprenör(er) handlas upp. Vi hjälper dig  att skriva anbud och få in offerter. Offerterna ska sedan bedömas, kontrakt ska skrivas och allt ska tolkas tekniskt och juridiskt.

Syn

När man gör en syn så dokumenterar man hur arbetsområdet och närliggande område ser ut innan byggentreprenaden startar. Om det under eller efter byggtiden uppkommer klagomål eller skadeståndskrav så har man bra underlag vid t.ex. juridisk tvist.

Man kan även göra en syn på en färdig entreprenad om man väljer en billigare kontroll än en fullständig besiktning enligt AB 04 eller ABT 06. Det är även vanligt att man synar av konstruktionsdelar som blir gömda till slutbesiktningen.

Ritningar bild


Tel: 0704-460809 –  e-post: Info@byggkontrollant.com © 2014 – 2020