Certifierad Entreprenadbesiktningsman

BESIKTN LOGGA HEMSIDA_hus_planritning

Certifierad Entreprenadbesiktningsman: C000970

Entreprenadbesiktningar enligt AB eller ABT

En entreprenadbesiktning säkerställer att de avtalade kontraktsarbetena är gjorda och en kontroll av att alla avtalade arbeten verkligen har utförts. Entreprenadbesiktning görs därför alltid gentemot de handlingar och avtal som ligger till grund för en entreprenad. Det krävs alltså underlag som beskriver vad parterna har avtalat, både innan entreprenadarbetena påbörjats och under arbetets gång.

En besiktning är bra för både beställaren och entreprenören – båda får en bekräftelse på vad som är godkänt och vad som eventuellt återstår att åtgärda i entreprenaden. Både entreprenör och beställare ska få möjlighet att närvara vid besiktningen för att få ge sin syn på eventuella fel och brister. Efter besiktningen upprättas protokoll som distribueras till alla parter. Det finns olika typer av besiktningar för olika delar i ett projekt. Exempel på besiktningar som vi utför är slutbesiktning, §59 besiktning (garantibesiktning), förbesiktning, särskild besiktning, efterbesiktning, kontrollbesiktning, statusbesiktning och överbesiktning.

Vi har mångårig erfarenhet av besiktningar och inspektioner både i HUS -totalentreprenader (ABT), utförandeentreprenader (AB) och Bro- och anläggningsprojekt.

Överlåtelsebesiktning

Vid fastighetsköp har köparen en omfattande undersökningsplikt. Fel som köparen borde märka vid en noggrann undersökning av huset kan denne inte med framgång åberopa mot säljaren, då de inte anses som dolda fel. Det är därför av synnerlig vikt att köparen undersöker huset noggrant för att kunna fastställa dess kondition.

I rättspraxis har man högt ställda krav på vad köparen bör märka vid sin undersökning. Stor kunskap krävs av den som utför undersökningen.

Överlåtelsebesiktningen bör alltid göras före köpet. De flesta fel som upptäcks vid besiktningen är inte av så allvarlig karaktär att de utgör hävningsgrund. Däremot kan de vara ett skäl till en nedsättning av priset (bagatellartade fel får en köpare acceptera). En nedsättning av priset är alltid lättare att åstadkomma före köpet än ett prisavdrag i efterhand. Om besiktningen görs före köpet är köparen under alla omständigheter medveten om felen när denne skriver under kontraktet. Om säljaren inte medger att köparen genomför en besiktning före köpet (det kan ju t ex finnas en spekulant som är beredd att förvärva fastigheten utan att besiktiga densamma), bör köparen överväga att avstå från köp.

Besiktningens omfattning.

Jordabalksbesiktning avser normalt att en fastighet besiktigas okulärt, det vill säga besiktningen begränsas till vad man kan se med ”blotta ögat”. Inom begreppet ”blottaögat” ryms, mot bakgrund av vad som sägs i gällande lagstiftning och förarbeten, allt som man kan upptäcka vid en granskning utan tekniska hjälpmedel. På begäran görs även fuktmätningar och fuktmätningar i syll. Besiktningsmannen använder sig således i normalfallet enbart av sina sinnen, såsom syn, lukt, hörsel, känsel osv.

I överlåtelsebesiktning ingår inte mätning av radon, kontroll och mätning av installationer (el, VVS samt skorsten) och maskinell utrustning. Uppdragsbekräftelse och villkor godkänns innan överlåtelsebesiktning kan utföras.

Vi följer Svenska Byggingenjörers Riksförbund, SBR:s rekommendationer om att en överlåtelsebesiktning skall, förutom den okulära besiktningen, även omfatta granskning av tillhandahållna handlingar, en riskanalys  samt en bedömning av om det föreligger behov av fortsatt teknisk utredning.


Tel: 0704-460809 –  e-post: Info@byggkontrollant.com © 2014 – 2020

Lämna ett svar